Onze groep

Scouting Emmeloord bestaat sinds 1989 pas als zelfstandige stichting. Daarvoor waren het officieel twee aparte groepen, de Sint Michaelgroep voor de jongens en de Theresiagroep voor de meisjes. Deze beide groepen zijn in de jaren ’50 opgericht door mensen van de katholieke kerk in Emmeloord, de St. Michaelparochie. In de loop der jaren werd de invloed van de katholieke kerk steeds minder en kwamen er meer leden met een andere achtergrond. Dit werd nog versterkt toen de Harmen Vissergroep uit Emmeloord werd opgeheven.

De St. Michaelgroep en de Theresiagroep hebben altijd veel samengewerkt en op den duur vormden ze gewoon 1 groep. Als clubhuis hebben ze verschillende lokaties gehad: houten barakken bij de rietstraat, de kelder van Paspartoe, een deel van de barakken aan de Meldestraat en het voormalige staatsbosbeheer gebouw aan het einde van de spotlaan. Sinds 2008 hebben hebben opkomst in ons clubhuis welke vlak naast de staatsbosbeheer schuur staat op voormalige grond van de plantkundige dienst. Dit gebouw is volledig eigendom van onze groep en heeft meerdere opkomst ruimtes en een grote keuken. Naast het gebouw hebben we ook een klimtoren voor eigen gebruik op het terrein staan.

Het ledenaantal is al die jaren erg op en neer gegaan, maar bij aanwezigheid van actieve leiding bleek telkens weer dat er veel kinderen lid wilden worden. Momenteel schrijven we toch wel geschiedenis met ons ledenaantal. Zoveel is het nog nooit geweest, zeker de grote groep explorers is uniek. Het prachtige clubgebouw met kampvuurkuil wat we nu hebben wordt dan ook haast te klein. We zijn dan ook goed aan het werk om uitbreiding van het clubgebouw te krijgen, zodat alle leden van Scouting Emmeloord de ruimte hebben om volop van de opkomsten te genieten. En de leiding ook natuurlijk.

Vacatures

Op dit moment hebben wij onderstaande vacatures. Neem contact op met de genoemde persoon als je intresse hebt!

GroepsonderdeelFunctieKorte omschrijving

Groepsraad

Het hoogste beslisorgaan van onze vereniging is de groepsraad. Hierin zitten alle leden van de leidingteams, de leden van stichtingsbestuur en groepsbestuur en een vertegenwoordiging van de ouders. De groepsraad is het hoogste beslisorgaan. Alle benoemingen voor stichtingsbestuur of groepsbestuur moeten door de groepsraad goedgekeurd worden. In de groepsraad wordt het beleid van de vereniging vastgesteld, bijvoorbeeld gedragsregels, richtlijnen voor het gebruik van de klimtoren, schoonmaak, besteding van de financiën, aan welke acties we meedoen.

De groepsraad komt twee keer per jaar bijeen, in september en in februari/maart. Hebt u belangstelling om een keer een groepsraad bij te wonen? Neem contact op met de voorzitter van het groepsbestuur.

Over onze leiding

Scouting Emmeloord wordt gedragen door de vele vrijwilligers die zich elke week inzetten voor onze vereniging. Een groot deel van deze vrijwilligers wordt gevormd door de leiding, de veelal jonge mensen die elke week de activiteiten voor de verschillende speltakken voorbereiden en vorm geven.

Er zijn 7 speltakken, gemiddeld bestaat een leidingteam uit 5 personen. Aan de leiding vertrouwt u uw kinderen toe, uw meest kostbare bezit. Soms voor een paar uurtjes en tijdens de kampen voor een paar dagen of een hele week. Dat brengt veel verantwoordelijkheid mee voor de leiding. Daar worden ze op voorbereid.

Hoe word je leiding?

De meeste leiding bij onze vereniging is als jeugdlid begonnen. Daardoor zijn ze vertrouwd met de werkwijze en de activiteiten van Scouting Emmeloord.  Om leiding te worden moet je minimaal 17 jaar zijn. Door de andere leiding word je ingewerkt. Langzamerhand krijg je steeds meer verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn er groepsbegeleiders die regelmatig contact houden met de nieuwe leiding en het team.

Ondersteuning

De groepsbegeleiders, praktijkbegeleiders en coaches helpen je bij je ontwikkeling als leiding. Zij praten regelmatig met je om te zien waar je goed in bent en op welke gebieden je je nog verder wilt ontwikkelen. Belangrijke vaardigheden voor de leiding zijn: samenwerken, organiseren, rekening houden met verschillen, risico’s kunnen inschatten. Regionale of landelijke trainingen zijn een goede manier om kennis en vaardigheden op te doen. We stimuleren dat onze leiding daaraan deelneemt en betalen meestal ook de kosten voor de trainingen.

Op de kwalificatiekaarten van Scouting Nederland houden we de competenties  van de leiding bij. Dit is een onderdeel van de Scouting Academy die leiding en leden ondersteunt bij een vloeiende leerlijn.

Groepsbestuur

Het groepsbestuur geeft samen met de vrijwilligers van de verschillende leidingteams vorm aan de verschillende activiteiten van Scouting Emmeloord (wekelijkse opkomsten, kampen, hikes, overvliegen, ouder-kindopkomst).

Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. We werken voor de professionalisering van onze leidingteams met de richtlijnen van Scouting Nederland en de deskundigheidsontwikkeling van de Scouting Academy. We stimuleren onze leidingteams om mee te doen aan de trainingen die Scouting Nederland landelijk of regionaal aanbiedt. Ook organiseren we zelf trainingsbijeenkomsten voor onze leiding.

Samenstelling groepsbestuur per 1-1-2021

FunctieNaam
VoorzitterRobin Veenstra
SecretarisJasper Prins
PenningmeesterRobin van de Beek
LedenadministratieSusanne Elswijk
GroepsbegeleidersRian Meulendijks
Jan Toten
PraktijkbegeleiderMarieke Kraan

Stichtingsbestuur

De belangrijkste taak van het stichtingsbestuur is ervoor te zorgen dat de gebouwen en het terrein in goede staat blijven. Samen met een aantal vrijwilligers zorgen zij hiervoor. Een solide financiële basis is hierbij belangrijk. Via de verhuur en door mee te doen aan verschillende acties ( NL doet, Rabobankactie ) komen de middelen binnen en beschikken we over een prachtig terrein en clubhuis.

Het gebouw wordt schoongehouden door de leden zelf en hun ouders. Dit gebeurt op de maandelijkse schoonmaakavonden. Ouders van jeugdleden worden door de schoonmaakcoördinator uitgenodigd om een keer per jaar te helpen met de schoonmaak van het gebouw. Wie niet kan komen schoonmaken, kan dit afkopen.

Samenstelling bestuur per 30-04-2021

FunctieNaam
VoorzitterSander Koopmans
SecretarisLori Duin
PenningmeesterLori Duin
Terreinbeheerder
Gebouwbeheerder
Klimtorenbeheerder
VerhuurcoördinatorSander Koopmans
Vertegenwoordiger GroepsbestuurJasper Prins
Susanne Elswijk

Organisatie

Scouting Emmeloord is een vereniging. De organisatiestructuur van onze vereniging is gebaseerd op de richtlijnen van Scouting Nederland. Scouting Emmeloord bestaat uit een stichting en een vereniging.

De (beheer)stichting Scouting Emmeloord is eigenaar van het clubgebouw. Het stichtingsbestuur onderhoudt de gebouwen, de klimtoren en het terrein. De verhuurcoördinator van het stichtingsbestuur onderhoudt de contacten met huurders, maakt afspraken met hen en houdt de verhuuragenda bij.

De vereniging Scouting Emmeloord is verantwoordelijk voor de activiteiten met en voor de jeugdleden.  De vereniging huurt het clubgebouw van de stichting.

Stichting en vereniging informeren elkaar over hun activiteiten via deelname aan elkaars vergaderingen en uitwisselen van verslagen.