In veilige handen

Wij willen een veilige vereniging zijn. Veilig voor de jeugdleden en veilig voor de leiding. Daarom hebben we ons aangesloten bij het project In veilige handen. In het project staan richtlijnen voor een veilig klimaat in een vereniging. Scouting Emmeloord werkt daarmee en heeft een gedragscode opgesteld, waarin staat hoe wij met elkaar omgaan. (bestand bijvoegen)

Met nieuwe leiding nemen we de gedragscode door en zij ondertekenen deze. Ook vragen we voor al onze vrijwilligers een Verklaring omtrent gedrag aan bij de gemeente.

In de speltakken bespreken we de wet en de belofte. Soms maakt een groep daarbij nog extra eigen gedragsregels.

We vinden het binnen Scouting Emmeloord belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Emmeloord betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

Alle vrijwilligers binnen onze Vereniging ondertekenen een vrijwilligersovereenkomst en de gedragscode. In de gedragscode staat precies aan welke regels vrijwilligers zich moeten houden in het contact met jeugdleden. Externe bezoekers die een dag meelopen tijdens een (zomer) kamp, moeten ook de gedragscode ondertekenen.
Als Scouting Emmeloord zijn we aangesloten bij het project In veilige handen. Daarin staan regels en richtlijnen voor het voorkomen van seksueel misbruik bij minderjarigen. Wij gebruiken bijvoorbeeld het vier-ogen-principe: je bent als vrijwilliger nooit alleen met een jeugdlid in een afgesloten ruimte, maar altijd met twee vrijwilligers. Bij gesprekken over moeilijke onderwerpen zijn er altijd twee vrijwilligers aanwezig.

Onderaan de tekst staat onze gedragscode. Deze is ook opgenomen in de informatiegids.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Emmeloord getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden.  Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij intakegesprekken. Ook  vragen we voor iedere vrijwilliger een VOG aan. Als deze wordt toegekend ondertekenen nieuwe vrijwilligers de vrijwilligersovereenkomst en de gedragscode.  Tijdens hun periode als vrijwilliger krijgen vrijwilligers trainingen aangeboden om zich te professionaliseren. Het bestuur probeert jaarlijks met alle vrijwilligers functioneringsgesprekken te voeren.

Vertrouwenspersoon

Met de meeste vragen kunnen jeugdleden , hun ouders of vrijwilligers natuurlijk terecht bij de leiding of het bestuur van Scouting Emmeloord. Wanneer er onderwerpen zijn die zij niet met de leiding of het bestuur willen of durven te bespreken, kunnen zij contact opnemen met een externe (dus ook onafhankelijke) vertrouwenspersoon. Via het vrijwilligerspunt is Manon Negerman van Zorggroep Oude en Nieuwe Land ons externe vertrouwenspersoon
Manon is te bereiken op 06 – 37003342 of m.negerman@zorggroep-onl.nl
Meer informatie over de vertrouwenspersoon is te vinden op www.carrefour.nu/vertrouwenspersoon

Wat te doen bij calamiteiten?

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan de bestuursleden graag voor jeugdleden, ouders en vrijwilligers klaar. Een andere mogelijkheid is via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.
Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl of socialeveiligheid@scouting.nl

Tekst gedragscode

In onderstaande tekst wordt onder vrijwilliger verstaan: leiding, begeleiding, bestuur, incidentele vrijwilligers, helpende ouders, stamleden enzovoorts.

  1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan het jeugdlid te bejegenen op een wijze die het jeugdlid in zijn waardigheid aantast.
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is. De vrijwilliger ontvangt het jeugdlid niet bij hem of haar thuis buiten reguliere scoutingactiviteiten.
  4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. De vrijwilliger mag het jeugdlid niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals het sanitair of de slaapplek.
  7. De vrijwilliger heeft de plicht het jeugdlid naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal eractief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van jeugdleden zal het bestuur politie/justitie inschakelen.